Indkvarteringsloven § 4

  1. § 4
    Forsaavidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særligt og udelukkende er bestemt til Indkvartering, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Kvarterbygninger (Kaserner), fritages den for de i § 3, 1ste Stk., fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Senge og andet løst Inventar samt for Udgifterne til Opvarmning og Belysning. Kasernerne skal være forsynet med de nødvendige Kakkelovne (Varmeapparater), og der skal være indlagt Vand, Elektricitet og saavidt muligt Gas samt være tilvejebragt den fornødne Vandafledning.