Indkvarteringsloven § 11

  1. § 11
    Kommunen skal - forsaavidt der ikke træffes Overenskomst om anden ordning - til Garnisonen afgive Sygestuer eller et Sygehus med sædvanlig fast Tilbehør og af en saadan Størrelse, at Garnisonens syge under ordinære Sundhedsforhold - herunder dog ogsaa indbefattet mindre og jævnligt forekommende Epidemier - kan optages deri.