Spildevandsafgiftsloven
Lov om afgift af spildevand

Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse

 1. § 1
  Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.
 2. Stk. 2.
  Spildevand, der udspredes på marker med andre formål end nedsivning, er ikke afgiftspligtigt.
 1. § 2
  Afgift betales af spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom.
 2. Stk. 2.
  Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg.
 3. Stk. 3.
  Udledning til samletank, der tømmes i de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg, ligestilles med tilslutning til disse anlæg.
 1. § 3
  Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

Totalnitrogen 31,65 kr. pr. kg Totalfosfor 174,07 kr. pr. kg Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)) 17,41 kr. pr. kg

Registrerede spildevandsudledere

 1. § 4
  Spildevandsanlæg, der skal betale afgift efter § 2, stk. 1, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der er omfattet af § 2, stk. 2, og som betaler afgift på grundlag af det faktisk målte antal m³ udledt vand eller efter den faktisk målte koncentration af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret), skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Den, der betaler afgift efter en til told- og skatteforvaltningen anmeldt koncentration, jf. § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 4. Stk. 4.
  Til de registrerede spildevandsudledere udstedes et bevis for registreringen.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

 1. § 5
  For de registrerede spildevandsudledere er afgiftsperioden kvartalet.
 1. § 6
  Den afgiftspligtige mængde beregnes som udledningen af vand i afgiftsperioden ganget med koncentrationen af de enkelte stoffer i udledningen.
 1. § 7
  For anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter (PE) eller derover opgøres den udledte mængde vand efter måler. Den, der er afgiftspligtig efter § 2, stk. 2, opgør udledningen efter måler, såfremt udledningen overstiger 50.000 m3.
 2. Stk. 2.
  Andre opgør den udledte mængde efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, jf. stk. 3-6.
 3. Stk. 3.
  Vandforbruget opgøres efter måler eller som et skønnet forbrug, der dog mindst skal svare til den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand. For ejendomme, der forbruger vand, der ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, opgøres forbruget efter målere, såfremt forbruget overstiger 1.000 m³ årligt. For vandforbrug under 1.000 m³ årligt, som ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, kan vandforbruget opgøres efter måler eller fastsættes til mindst 170 m³ årligt pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. For erhvervsejendomme kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves bidrag til driften af spildevandsanlægget af den pågældende mængde. Ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kan kun foretage fradrag for den del, der overstiger 1.000 m³.
 4. Stk. 4.
  Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.
 5. Stk. 5.
  For ejendomme, hvor der kun afledes spildevand fra boligenheder, fastsættes vandforbruget uanset bestemmelserne i stk. 4 efter måler eller som et skønnet forbrug, der mindst svarer til den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales vandafgift efter lov om afgift af ledningsført vand.
 6. Stk. 6.
  For spildevandsudledere med mere end 10 tilknyttede ejendomme, som opgør den udledte mængde på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, tillægges 50 pct. til den opgjorte mængde.
 7. Stk. 7.
  Spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, som betaler afgift af den målte udledning, og som indeholder fælles kloaknet, kan fratrække en mængde svarende til 2,5 gange bassinvolumen i det fælleskloakerede net pr. afgiftsperiode. Er der flere afgiftspligtige udledninger eller udledninger til andre registrerede spildevandsudledere, fordeles fradraget efter de udledte mængder.
 8. Stk. 8.
  Såfremt fradraget efter stk. 7 overstiger den målte udledning, overføres uudnyttet fradrag til den næste afgiftsperiode.
 9. Stk. 9.
  For ejendomme med samletank for toiletvand anses 25 pct. af vandforbruget for tilledt samletanken.
 10. Stk. 10.
  Almene vandforsyninger skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder eller fra den, som på vegne af de kommunale myndigheder varetager opgaven med opkrævning af afgifter efter denne lov, mindst én gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme.
 1. § 8
  Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter de i stk. 2 nævnte standarder, jf. dog stk. 5. Såfremt der betales efter de nævnte standarder, anvendes disse for en periode på mindst 1 år.
 2. Stk. 2.
  For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, udgør standardbetalingen for udledninger ved
 3. Stk. 3.
  Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling, jf. dog stk. 5. Spildevandsanlæg, der udleder mindre end 50.000 m³ pr. år, kan dog vælge at betale en afgift på 6,01 kr. pr. m³. For anlæg med tilladelse til nedsivning kan der dog betales 0,79 kr. pr. m³.
 4. Stk. 4.
  Ved betaling efter standarder, jf. stk. 2, ligestilles rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre med anlæg, der både har mekanisk og biologisk rensning. Efterbehandling med ophold i lagune ligestilles med filtrering. Udsprøjtning med kommunal tilladelse ligestilles med nedsivning.
 5. Stk. 5.
  Den, der betaler afgift efter § 2, kan vælge at opgøre koncentrationen af forurenende stoffer som den maksimale koncentration, der forekommer i udledningen. Den maksimale koncentration skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen.

1) nedsivning efter en kommunal tilla- 0,79 kr. delse eller både mekanisk og biolo- pr. m³ gisk rensning, nitrifikation, denitri- fikation, kemisk fældning og filtre- ring 2) både mekanisk og biologisk rens- 0,95 kr. ning, nitrifikation, kemisk fældning pr. m³ og filtrering 3) både mekanisk og biologisk rens- 1,58 kr. ning, nitrifikation, denitrifikation og pr. m³ kemisk fældning 4) både mekanisk og biologisk rens- 1,74 kr. ning, nitrifikation og denitrifikation pr. m³ 5) både mekanisk og biologisk rens- 2,06 kr. ning, nitrifikation og filtrering eller pr. m³ kemisk fældning 6) samletank for toiletvand eller både 2,22 kr. mekanisk og biologisk rensning og pr. m³ nitrifikation 7) både mekanisk og biologisk rens- 2,53 kr. ning pr. m³ 8) både mekanisk rensning og kemisk 3,01 kr. fældning pr. m³ 9) Andre 6,01 kr. pr. m³

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 1. § 9
  Fritaget for afgift er processpildevand, der udledes fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug.
 2. Stk. 2.
  Fritaget for afgift er vand, der udledes fra de dele af flerstrengede spildevandsanlæg, der primært er indrettet til bortledning af overfladevand (separatsystemer), spildevand, der udledes fra overløbsbygværker, samt direkte udledninger i forbindelse med afværgeboringer og grundvandssænkninger og andre selvstændige udledninger af grund- eller overfladevand, hvor mængden af afgiftspligtige stoffer ikke er større i udledningen end ved tilførslen fra den pågældende vandforsyning, når vandet bortledes uden om de i § 2, stk. 1, nævnte anlæg.
 1. § 10
  I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), ydes der efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen godtgørelse for den mængde afgiftspligtige stoffer, som tilføres spildevandsudlederen fra vandforsyningskilden.
 2. Stk. 2.
  I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), er udledning af vand fra muslingerenserier fritaget for afgift.
 3. Stk. 3.
  I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til 5 øre pr. m³ eller beregnes på grundlag af en til told- og skatteforvaltningen anmeldt mindste koncentration, såfremt der ikke foretages måling af det faktiske indhold.
 4. Stk. 4.
  Godtgørelsen efter stk. 1 kan ikke overstige den betalte afgift af den pågældende udledning.
 1. § 11
  Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 80 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 30.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand efter § 2, stk. 2, eller afledning af spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til
  1. 1) forarbejdningen af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf eller
  2. 2) fremstillingen af cellulose eller
  3. 3) fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 30.000 kr., og som vedrører virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand efter § 2, stk. 2, eller afledning af spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til fremstillingen af
  1. 1) organiske pigmenter og præparater i forbindelse hermed eller
  2. 2) pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur eller
  3. 3) vitaminer.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der benytter sig af godtgørelsesmuligheden i stk. 1, skal indberette godtgørelsesbeløbet til told- og skatteforvaltningen, hvis det samlede beløb overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Omregningen fra danske kroner til euro skal ske efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet efter 1. pkt. skal ske pr. juridisk enhed.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 3 og oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype, cvr-nummer, størrelse og dato for tildeling. Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.
 1. § 12
  Til dokumentation af godtgørelsen efter §§ 10 og 11 skal virksomheder, der afleder spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Tilbagebetalingsbeløbet efter stk. 1 udbetales efter hvert kvartal efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter §§ 10 og 11.
 4. Stk. 4.
  Spildevandsudledere omfattet af § 2, stk. 1, skal efter anmodning fra de i § 10, stk. 1, og § 11 omfattede virksomheder mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte regler herom.

Regnskabsbestemmelser

 1. § 13
  Registrerede spildevandsudledere skal føre et regnskab over den udledte mængde spildevand eller de tilknyttede ejendommes samlede vandforbrug, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der opgør koncentrationen af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret) efter måling, skal føre et regnskab over målinger, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.
 3. Stk. 3.
  Registrerede spildevandsudledere, der betaler afgift på grundlag af anmeldte maksimale eller minimale koncentrationer, skal kunne fremlægge dokumentation, der kan danne grundlag for kontrollen med de anmeldte koncentrationer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for spildevandsudledernes regnskabsførelse, måleudstyr og regler for måling m.v.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav til dokumentationen efter stk. 3.

Afregning af afgiften

 1. § 14
  Registrerede spildevandsudledere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive størrelsen af de afgiftspligtige udledninger af spildevand m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 2. Stk. 2.
  Hvis der efter § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, er anmeldt en lavere maksimal henholdsvis højere minimal koncentration end den faktisk konstaterede, fastsættes koncentrationen til den konstaterede koncentration ved skønsmæssige ansættelser efter § 5 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 1. § 15
  Registrerede spildevandsudledere skal ikke indbetale den del af afgiften, som virksomheden er berettiget til at få tilbagebetalt efter § 10 eller § 11.
 2. Stk. 2.
  Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler for afregning til told- og skatteforvaltningen af afgift opkrævet efter stk. 2.
 1. § 16
  Påbegyndes en afregningsperiode i en periode med én afgiftssats og afsluttes i den umiddelbart efterfølgende periode med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af udledningen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.
 2. Stk. 2.
  Foretages der måling, hvor den faktiske andel af udledningerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen, jf. stk. 1.
 1. § 16 a
  Dør en spildevandsudleder, der er registreret efter § 4, stk. 2, eller indehaveren af et registreret spildevandsanlæg, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 14 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.
 1. § 17
  Der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift. § 8, nr. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Kontrolbestemmelser

 1. § 18
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af spildevandsanlæg og i lokaler, der benyttes i forbindelse med driften af registreringspligtige virksomheder, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på kommunernes kontrol af spildevandsanlæg omfattet af § 15, stk. 2.
 1. § 19
  Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af spildevandsudledere og kontrollen med afgiftens betaling eller godtgørelse af afgift.
 1. § 20
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

 1. § 21
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller
  2. 2) overtræder § 4, stk. 1, 2 eller 3, § 12, stk. 1 eller 4, § 13, stk. 1, 2 eller 3, § 16 a eller § 18, stk. 2, 3 eller 4.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 22
  Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser

 1. § 23
  (Ophævet)
 1. § 23 a
  (Ophævet)
 1. § 24
  Afgift efter loven kan inddrives ved udpantning.
 2. Stk. 2.
  For betaling af afgiften hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.
 1. §§ 25-27
  (Ophævet)

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 28
  Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren. Skatteministeren kan bestemme, at § 4 skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.
 1. § 29
  Loven finder anvendelse på udledninger, der sker efter lovens ikrafttræden.
 2. Stk. 2-5.
  (Udelades)
 1. § 30
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.