Spildevandsafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgift betales af spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom.
  2. Stk. 2.
    Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg.
  3. Stk. 3.
    Udledning til samletank, der tømmes i de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg, ligestilles med tilslutning til disse anlæg.