Spildevandsafgiftsloven § 10

 1. § 10
  I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), ydes der efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen godtgørelse for den mængde afgiftspligtige stoffer, som tilføres spildevandsudlederen fra vandforsyningskilden.
 2. Stk. 2.
  I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), er udledning af vand fra muslingerenserier fritaget for afgift.
 3. Stk. 3.
  I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til 5 øre pr. m³ eller beregnes på grundlag af en til told- og skatteforvaltningen anmeldt mindste koncentration, såfremt der ikke foretages måling af det faktiske indhold.
 4. Stk. 4.
  Godtgørelsen efter stk. 1 kan ikke overstige den betalte afgift af den pågældende udledning.