Spildevandsafgiftsloven § 15

  1. § 15
    Registrerede spildevandsudledere skal ikke indbetale den del af afgiften, som virksomheden er berettiget til at få tilbagebetalt efter § 10 eller § 11.
  2. Stk. 2.
    Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte regler for afregning til told- og skatteforvaltningen af afgift opkrævet efter stk. 2.