Spildevandsafgiftsloven § 12

 1. § 12
  Til dokumentation af godtgørelsen efter §§ 10 og 11 skal virksomheder, der afleder spildevand til spildevandsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Tilbagebetalingsbeløbet efter stk. 1 udbetales efter hvert kvartal efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter §§ 10 og 11.
 4. Stk. 4.
  Spildevandsudledere omfattet af § 2, stk. 1, skal efter anmodning fra de i § 10, stk. 1, og § 11 omfattede virksomheder mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte regler herom.