Spildevandsafgiftsloven § 8

 1. § 8
  Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter de i stk. 2 nævnte standarder, jf. dog stk. 5. Såfremt der betales efter de nævnte standarder, anvendes disse for en periode på mindst 1 år.
 2. Stk. 2.
  For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, udgør standardbetalingen for udledninger ved
 3. Stk. 3.
  Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling, jf. dog stk. 5. Spildevandsanlæg, der udleder mindre end 50.000 m³ pr. år, kan dog vælge at betale en afgift på 6,01 kr. pr. m³. For anlæg med tilladelse til nedsivning kan der dog betales 0,79 kr. pr. m³.
 4. Stk. 4.
  Ved betaling efter standarder, jf. stk. 2, ligestilles rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre med anlæg, der både har mekanisk og biologisk rensning. Efterbehandling med ophold i lagune ligestilles med filtrering. Udsprøjtning med kommunal tilladelse ligestilles med nedsivning.
 5. Stk. 5.
  Den, der betaler afgift efter § 2, kan vælge at opgøre koncentrationen af forurenende stoffer som den maksimale koncentration, der forekommer i udledningen. Den maksimale koncentration skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen.