Dødsboskifteloven § 81

 1. § 81
  Proklama kan udstedes efter, at der er truffet afgørelse om boets behandlingsmåde, og med skifterettens tilladelse før dette tidspunkt.
 2. Stk. 2.
  Proklama skal udstedes, når et bo skiftes eller udleveres efter §§ 22 eller 24.
 3. Stk. 3.
  Ved proklama indrykkes en bekendtgørelse i Statstidende. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om
  1. 1) afdødes navn, adresse, personnummer og dødsdag samt navn og adresse på en eventuel personligt ejet virksomhed og virksomhedens CVR-nummer,
  2. 2) opfordring til enhver, der har en fordring eller andet krav mod afdøde, til at anmelde kravet inden 8 uger efter bekendtgørelsen,
  3. 3) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og
  4. 4) eventuel afgørelse efter § 69, stk. 1, om insolvensbehandling.
 4. Stk. 4.
  Sad afdøde i uskiftet bo, skal tillige angives de i stk. 3, nr. 1, anførte oplysninger vedrørende førstafdøde samt dennes dødsdag.
 5. Stk. 5.
  Til kendte kreditorer med bopæl uden for Danmark skal der samtidig gives særskilt meddelelse om proklamaet og dets retsvirkninger.
 6. Stk. 6.
  Skifteretten kan, hvor forholdene taler derfor, bestemme, at proklamaet tillige skal optages i lokale blade.