Spildevandsafgiftsloven § 14

  1. § 14
    Registrerede spildevandsudledere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive størrelsen af de afgiftspligtige udledninger af spildevand m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
  2. Stk. 2.
    Hvis der efter § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, er anmeldt en lavere maksimal henholdsvis højere minimal koncentration end den faktisk konstaterede, fastsættes koncentrationen til den konstaterede koncentration ved skønsmæssige ansættelser efter § 5 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.