Spildevandsafgiftsloven § 9

  1. § 9
    Fritaget for afgift er processpildevand, der udledes fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug.
  2. Stk. 2.
    Fritaget for afgift er vand, der udledes fra de dele af flerstrengede spildevandsanlæg, der primært er indrettet til bortledning af overfladevand (separatsystemer), spildevand, der udledes fra overløbsbygværker, samt direkte udledninger i forbindelse med afværgeboringer og grundvandssænkninger og andre selvstændige udledninger af grund- eller overfladevand, hvor mængden af afgiftspligtige stoffer ikke er større i udledningen end ved tilførslen fra den pågældende vandforsyning, når vandet bortledes uden om de i § 2, stk. 1, nævnte anlæg.