Spildevandsafgiftsloven § 1

  1. § 1
    Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.
  2. Stk. 2.
    Spildevand, der udspredes på marker med andre formål end nedsivning, er ikke afgiftspligtigt.