Lov om ophørsstøtte til jordbrugere

 1. § 1
  Miljø- og fødevareministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med landbrugs- og gartnerivirksomhed i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.
 1. § 2
  Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet
  1. 1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,
  2. 2) har haft jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år og
  3. 3) ophører med al erhvervsmæssig landbrugs- og gartnerivirksomhed.
 2. Stk. 2.
  Bedriftens arealer skal i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, være afhændet eller bortforpagtet til en overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren.
 3. Stk. 3.
  Afhændelsen eller bortforpagtningen af bedriftens arealer, jf. stk. 2, kan tidligst ske 6 måneder før og senest på ophørstidspunktet, jf. stk. 1. Hvis bedriftens arealer afhændes eller bortforpagtes til en eller flere overtagere med forskellige overtagelsestidspunkter, vil alle arealer, der er afhændet inden for en af ansøger fastsat afviklingsperiode på indtil 6 måneder før ophørstidspunktet, være omfattet af bedriftens arealer, jf. stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Den, der køber støttemodtagers jordbrugsbedrift med henblik på udvidelse af sin egen jordbrugsbedrift, kan frasælge eller bortforpagte de til jordbrugsbedriften tilhørende bygninger med op til 1 ha af bedriftens areal til en køber eller forpagter, der ikke er godkendt som overtager efter loven, jf. stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-4 nævnte betingelser.
 1. § 3
  For ansøgere, der ved ægtefællens død har overtaget bedriften, anses kravet om jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, for opfyldt, hvis
  1. 1) overtagelsen er sket mindst 3 år forud for ophørstidspunktet,
  2. 2) ansøger siden overtagelsen har haft jordbrug som hovederhverv og
  3. 3) ansøger i 10 år forud for ophørstidspunktet har erhvervet sin indkomst som medarbejdende ægtefælle på den afdøde ægtefælles bedrift eller selv har drevet bedriften med jordbrug som hovederhverv.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.
 1. § 4
  De ved ophøret frigjorte arealer skal overtages af en jordbruger, der
  1. 1) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
  2. 2) forpligter sig til at have jordbrug som hovederhverv i 5 år fra overtagelsen og
  3. 3) ikke er ansøgers ægtefælle eller samlever.
 2. Stk. 2.
  Fra overtagelsen og i hele støtteperioden skal overtagers bedrift
  1. 1) være udvidet med mindst 10 ha og
  2. 2) have en jordbrugsmæssig produktion, der kræver en årlig arbejdsindsats af overtager på mindst en årsarbejdsenhed.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser, herunder om frigjorte arealer under 10 ha.
 1. § 5
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes ved jordfordeling eller indgå i en almindelig udveksling af jordlodder.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes til et direktorat under miljø- og fødevareministeren eller en af miljø- og fødevareministeren godkendt institution. Arealerne skal videreafhændes til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 4, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for ophørsstøtte ved afhændelse af arealer efter stk. 1 og 2.
 1. § 6
  Frigjorte arealer, der ikke kan overdrages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal overdrages til anvendelse uden for landbrug og gartneri.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for frigjorte arealer, der overdrages efter stk. 1.
 1. § 7
  Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, dyrkes jordbrugsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.
 2. Stk. 2.
  Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i § 6, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden anvendes således, at hensynet til miljø og natur tilgodeses. Arealerne må ikke anvendes til landbrugs- eller gartnerimæssige formål.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser.
 1. § 8
  Overtagere efter §§ 4 og 5 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til §§ 4 og 5 og § 7, stk. 1, fortsat opfyldes.
 2. Stk. 2.
  Overtagere efter § 6 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til § 7, stk. 2, fortsat opfyldes.
 3. Stk. 3.
  Hvis de i §§ 4-7 nævnte betingelser ikke længere opfyldes, skal overtager inden 3 måneder,
  1. 1) hvis denne ejer de frigjorte arealer, afhænde eller bortforpagte arealerne til en anden overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren, eller,
  2. 2) hvis denne forpagter de frigjorte arealer, bringe forpagtningsforholdet til ophør.
 4. Stk. 4.
  Hvis overtager ikke overholder den i stk. 3 nævnte frist, kan miljø- og fødevareministeren meddele den pågældende påbud om inden 1 måned at opfylde de i stk. 3, nr. 1 og 2, nævnte betingelser. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde forlænge denne frist.
 5. Stk. 5.
  Frigjorte arealer, hvor forpagtningsforholdet er bragt til ophør efter stk. 3 eller 4, skal af ejeren inden en af miljø- og fødevareministeren fastsat frist afhændes eller bortforpagtes til en overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren.
 1. § 9
  Det er en betingelse for udbetaling af ophørsstøtte, at de i §§ 4-8 omhandlede betingelser er tinglyst som deklaration på den eller de faste ejendomme, som omfatter bedriftens arealer, jf. § 2, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.
 1. § 10
  I ophørsstøtten indgår
  1. 1) en årlig godtgørelse på 35.920 kr. og
  2. 2) en årlig præmie på 2.245 kr. pr. ha frigjort areal.
 2. Stk. 2.
  Støttebeløbet kan højst udgøre 89.800 kr. om året pr. bedrift.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.
 1. § 11
  Ophørsstøtten udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.
 1. § 12
  I det omfang ophørsstøtte, arbejdsindkomst og dagpenge ved sygdom sammenlagt overstiger det maksimale beløb, der kan udbetales i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres ophørsstøtten.
 2. Stk. 2.
  I det omfang støttemodtageren modtager anden indkomst fra det offentlige, der ikke er arbejdsindkomst, dagpenge ved sygdom, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, eller kontanthjælp, jf. lov om social bistand, reduceres ophørsstøtten.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om reduktion af ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.
 1. § 13
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om indgivelse af ansøgning om ophørsstøtte og om ophørsstøttens udbetaling, herunder at udbetalingen skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.
 1. § 14
  Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.
 1. § 15
  Aftaler om overdragelse af krav på ophørsstøtte er ugyldige.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten og krav herpå kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt.
 3. Stk. 3.
  Den udbetalende myndighed kan ikke notere transport i ophørsstøtten.
 1. § 16
  Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
 1. § 16 a
  Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.
 1. § 17
  Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der omfatter frigjorte arealer efter denne lov, og til støttemodtagernes ejendomme. På tilsvarende måde har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til støttemodtagernes, overtagernes og bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder nødvendig bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 2 nævnte bistand.
 4. Stk. 4.
  Ejendommenes og bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.
 5. Stk. 5.
  Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren indhente fornødne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen.
 6. Stk. 6.
  Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
 7. Stk. 7.
  Stk. 6 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 12, stk. 1 og 2.
 1. § 18
  Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales.
 2. Stk. 2.
  Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, fortsat opfyldes.
 3. Stk. 3.
  Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig at underrette miljø- og fødevareministeren, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af renten efter stk. 4.
 1. §§ 19-19 a
  (Ophævet)
 1. § 19 b
  Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.
 1. § 20
  Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Den, der overtræder § 8, stk. 3, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme påbud efter § 8, stk. 4, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme en fastsat frist efter § 8, stk. 5, straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  Den, der overtræder § 17, stk. 4, straffes med bøde.
 5. Stk. 5.
  I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.
 6. Stk. 6.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 7. Stk. 7.
  Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
 8. Stk. 8.
  For så vidt angår den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.
 1. § 21
  (Udeladt)
 1. § 22
  (Udeladt)
 1. § 23
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtte kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.
 1. § 24
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.