Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 7

  1. § 7
    Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, dyrkes jordbrugsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.
  2. Stk. 2.
    Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i § 6, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden anvendes således, at hensynet til miljø og natur tilgodeses. Arealerne må ikke anvendes til landbrugs- eller gartnerimæssige formål.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser.