Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 17

 1. § 17
  Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der omfatter frigjorte arealer efter denne lov, og til støttemodtagernes ejendomme. På tilsvarende måde har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til støttemodtagernes, overtagernes og bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder nødvendig bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 2 nævnte bistand.
 4. Stk. 4.
  Ejendommenes og bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.
 5. Stk. 5.
  Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren indhente fornødne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen.
 6. Stk. 6.
  Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
 7. Stk. 7.
  Stk. 6 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 12, stk. 1 og 2.