Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 6

  1. § 6
    Frigjorte arealer, der ikke kan overdrages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal overdrages til anvendelse uden for landbrug og gartneri.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for frigjorte arealer, der overdrages efter stk. 1.