Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 8

 1. § 8
  Overtagere efter §§ 4 og 5 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til §§ 4 og 5 og § 7, stk. 1, fortsat opfyldes.
 2. Stk. 2.
  Overtagere efter § 6 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til § 7, stk. 2, fortsat opfyldes.
 3. Stk. 3.
  Hvis de i §§ 4-7 nævnte betingelser ikke længere opfyldes, skal overtager inden 3 måneder,
  1. 1) hvis denne ejer de frigjorte arealer, afhænde eller bortforpagte arealerne til en anden overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren, eller,
  2. 2) hvis denne forpagter de frigjorte arealer, bringe forpagtningsforholdet til ophør.
 4. Stk. 4.
  Hvis overtager ikke overholder den i stk. 3 nævnte frist, kan miljø- og fødevareministeren meddele den pågældende påbud om inden 1 måned at opfylde de i stk. 3, nr. 1 og 2, nævnte betingelser. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde forlænge denne frist.
 5. Stk. 5.
  Frigjorte arealer, hvor forpagtningsforholdet er bragt til ophør efter stk. 3 eller 4, skal af ejeren inden en af miljø- og fødevareministeren fastsat frist afhændes eller bortforpagtes til en overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren.