Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 18

 1. § 18
  Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales.
 2. Stk. 2.
  Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, fortsat opfyldes.
 3. Stk. 3.
  Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig at underrette miljø- og fødevareministeren, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af renten efter stk. 4.