Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 20

 1. § 20
  Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Den, der overtræder § 8, stk. 3, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme påbud efter § 8, stk. 4, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme en fastsat frist efter § 8, stk. 5, straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  Den, der overtræder § 17, stk. 4, straffes med bøde.
 5. Stk. 5.
  I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.
 6. Stk. 6.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 7. Stk. 7.
  Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
 8. Stk. 8.
  For så vidt angår den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.