Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 4

 1. § 4
  De ved ophøret frigjorte arealer skal overtages af en jordbruger, der
  1. 1) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
  2. 2) forpligter sig til at have jordbrug som hovederhverv i 5 år fra overtagelsen og
  3. 3) ikke er ansøgers ægtefælle eller samlever.
 2. Stk. 2.
  Fra overtagelsen og i hele støtteperioden skal overtagers bedrift
  1. 1) være udvidet med mindst 10 ha og
  2. 2) have en jordbrugsmæssig produktion, der kræver en årlig arbejdsindsats af overtager på mindst en årsarbejdsenhed.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser, herunder om frigjorte arealer under 10 ha.