Lov om ophørsstøtte til jordbrugere §§ 4-7

 1. § 4
  De ved ophøret frigjorte arealer skal overtages af en jordbruger, der
  1. 1) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
  2. 2) forpligter sig til at have jordbrug som hovederhverv i 5 år fra overtagelsen og
  3. 3) ikke er ansøgers ægtefælle eller samlever.
 2. Stk. 2.
  Fra overtagelsen og i hele støtteperioden skal overtagers bedrift
  1. 1) være udvidet med mindst 10 ha og
  2. 2) have en jordbrugsmæssig produktion, der kræver en årlig arbejdsindsats af overtager på mindst en årsarbejdsenhed.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser, herunder om frigjorte arealer under 10 ha.
 1. § 5
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes ved jordfordeling eller indgå i en almindelig udveksling af jordlodder.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes til et direktorat under miljø- og fødevareministeren eller en af miljø- og fødevareministeren godkendt institution. Arealerne skal videreafhændes til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 4, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for ophørsstøtte ved afhændelse af arealer efter stk. 1 og 2.
 1. § 6
  Frigjorte arealer, der ikke kan overdrages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal overdrages til anvendelse uden for landbrug og gartneri.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for frigjorte arealer, der overdrages efter stk. 1.
 1. § 7
  Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, dyrkes jordbrugsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.
 2. Stk. 2.
  Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i § 6, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden anvendes således, at hensynet til miljø og natur tilgodeses. Arealerne må ikke anvendes til landbrugs- eller gartnerimæssige formål.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser.