Indkomstregisterloven § 7

 1. § 7
  Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan uden for de i § 6 nævnte tilfælde få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.
 2. Stk. 2.
  Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregisteret indberettet af egne medlemmer.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen har terminaladgang til indkomstregisteret, jf. stk. 1, med henblik på drift og administration af indkomstregisteret.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen indgår aftaler med hver enkelt af de i stk. 1 eller 2 nævnte myndigheder m.v. om terminaladgang til indkomstregisteret.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6, herunder:
  1. 1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.
  2. 2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed, herunder i form af advis-ordninger.
  3. 3) Overførsel af oplysninger fra indkomstregisteret.
  4. 4) Beskyttelse af oplysninger registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.
  5. 5) Anvendelse af oplysninger i registeret.
  6. 6) Betaling for adgang til og anvendelse af indkomstregisteret.