Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 9

  1. § 9
    Det er en betingelse for udbetaling af ophørsstøtte, at de i §§ 4-8 omhandlede betingelser er tinglyst som deklaration på den eller de faste ejendomme, som omfatter bedriftens arealer, jf. § 2, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.