Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 1

  1. § 1
    Miljø- og fødevareministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter.
  2. Stk. 2.
    Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med landbrugs- og gartnerivirksomhed i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.