Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 5

  1. § 5
    Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes ved jordfordeling eller indgå i en almindelig udveksling af jordlodder.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes til et direktorat under miljø- og fødevareministeren eller en af miljø- og fødevareministeren godkendt institution. Arealerne skal videreafhændes til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 4, jf. dog stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for ophørsstøtte ved afhændelse af arealer efter stk. 1 og 2.