Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 3

 1. § 3
  For ansøgere, der ved ægtefællens død har overtaget bedriften, anses kravet om jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, for opfyldt, hvis
  1. 1) overtagelsen er sket mindst 3 år forud for ophørstidspunktet,
  2. 2) ansøger siden overtagelsen har haft jordbrug som hovederhverv og
  3. 3) ansøger i 10 år forud for ophørstidspunktet har erhvervet sin indkomst som medarbejdende ægtefælle på den afdøde ægtefælles bedrift eller selv har drevet bedriften med jordbrug som hovederhverv.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.