Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 2

 1. § 2
  Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet
  1. 1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,
  2. 2) har haft jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år og
  3. 3) ophører med al erhvervsmæssig landbrugs- og gartnerivirksomhed.
 2. Stk. 2.
  Bedriftens arealer skal i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, være afhændet eller bortforpagtet til en overtager, der er godkendt af miljø- og fødevareministeren.
 3. Stk. 3.
  Afhændelsen eller bortforpagtningen af bedriftens arealer, jf. stk. 2, kan tidligst ske 6 måneder før og senest på ophørstidspunktet, jf. stk. 1. Hvis bedriftens arealer afhændes eller bortforpagtes til en eller flere overtagere med forskellige overtagelsestidspunkter, vil alle arealer, der er afhændet inden for en af ansøger fastsat afviklingsperiode på indtil 6 måneder før ophørstidspunktet, være omfattet af bedriftens arealer, jf. stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Den, der køber støttemodtagers jordbrugsbedrift med henblik på udvidelse af sin egen jordbrugsbedrift, kan frasælge eller bortforpagte de til jordbrugsbedriften tilhørende bygninger med op til 1 ha af bedriftens areal til en køber eller forpagter, der ikke er godkendt som overtager efter loven, jf. stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-4 nævnte betingelser.