Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 23

  1. § 23
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtte kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.