Aktiesparekontoloven

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Personkreds m.v.

 1. § 1
  Personer, der er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, kan oprette en aktiesparekonto. Fuldt skattepligtige personer, der er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, anses efter denne lov ikke som fuldt skattepligtige.
 2. Stk. 2.
  Oprettes mere end én aktiesparekonto, har kun den konto, der er oprettet først, skattemæssig gyldighed som en aktiesparekonto.
 1. § 2
  Aktiesparekontoen kan kun have én ejer.
 1. § 3
  Følgende institutter kan tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto:
  1. 1) Et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet efter lov om finansiel virksomhed.
  2. 2) Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU eller et land, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
  3. 3) Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU eller EØS udøver kreditinstitutvirksomhed og til enhver tid opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-3.
 2. Stk. 2.
  Institutter, der tilbyder oprettelse af en aktiesparekonto, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen for skatter og afgifter efter denne lov.
 3. Stk. 3.
  Et kreditinstitut omfattet af stk. 1, nr. 3, skal senest 2 måneder før oprettelsen af en aktiesparekonto indgive dokumentation til told- og skatteforvaltningen for, at kreditinstituttet har en gyldig tilladelse til at drive kreditinstitutvirksomhed, samt erklære at ville påtage sig til enhver tid at opfylde følgende forpligtelser:
  1. 1) At overholde bestemmelserne i denne lov.
  2. 2) At foretage indberetning vedrørende aktiesparekontoen til told- og skatteforvaltningen efter de til enhver tid gældende skatteregler og tidsfrister.
  3. 3) At underkaste sig told- og skatteforvaltningens kontrol.
 4. Stk. 4.
  Opfylder et kreditinstitut omfattet af stk. 1, nr. 3, ikke betingelserne i stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen efter høring af Finanstilsynet træffe afgørelse om, at kreditinstituttet ikke kan tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto og ikke kan fortsætte eksisterende aktiesparekonti. Aktiesparekontoens ejer kan overføre sin aktiesparekonto til et andet institut, der opfylder betingelserne i stk. 1-3, inden for en frist på 30 dage efter at ejeren er blevet bekendt med, at instituttet ikke opfylder betingelserne. Overføres aktiesparekontoen ikke til et andet institut, anses aktiesparekontoen for lukket ved fristens udløb.
 1. § 4
  Aktiesparekontoen kan bestå af en eller flere indlånskonti og et eller flere værdipapirdepoter.
 2. Stk. 2.
  Instituttet skal betegne konti og depoter m.v., så det fremgår, at de vedrører en aktiesparekonto.
 1. § 5
  Følgende aktiver kan indgå på aktiesparekontoen:
  1. 1) Kontantindeståender på indlånskontoen.
  2. 2) Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Dette gælder dog ikke aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 4, 17, 18, 19 C eller 22, aktier m.v., der indgår i en investering, der er omfattet af ligningslovens § 16 I, stk. 1, eller konvertible obligationer.
  3. 3) Investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20, stk. 2, eller § 21 og omsættelige investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 B.
 2. Stk. 2.
  Aktier, aktieretter, tegningsretter og konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, kan erhverves på aktiesparekontoen.
 1. § 6
  Aktier m.v. på aktiesparekontoen, der ikke længere kan indgå på aktiesparekontoen, som følge af at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses for udloddet, den første dag efter at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 2. Stk. 2.
  Følgende aktier m.v., der ikke omfattes af stk. 1, anses for udloddet den 20. februar i året efter statusskiftet eller erhvervelsen, medmindre de forinden er afstået fra aktiesparekontoen:
  1. 1) Aktier m.v., der har skiftet status, så de ikke længere opfylder betingelserne for at indgå på aktiesparekontoen.
  2. 2) Aktier, aktieretter og tegningsretter, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, medmindre de erhvervede aktier m.v. i sig selv opfylder betingelserne i § 5, stk. 1.
  3. 3) Konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen.

Lån, renter og kurstillæg

 1. § 7
  Der kan ikke optages lån på aktiesparekontoen. Instituttet kan dog foretage hævning til betaling af skat, afgift, renter og omkostninger, selv om der ikke måtte være dækning på aktiesparekontoen.
 1. § 8
  Der kan ikke opnås positive renter eller forud fastsatte kurstillæg m.v. på et indestående på indlånskontoen.

Indskud og udlodning

 1. § 9
  Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 87.450 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2. Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
 2. Stk. 2.
  Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20.
 3. Stk. 3.
  Foretages indskud i strid med stk. 1, skal det overskydende beløb udloddes. Endvidere skal der betales en afgift på 3 pct. P.a. af det overskydende beløb. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke for indskud som nævnt i § 13, stk. 2, 3. pkt.
 1. § 10
  Indskud på aktiesparekontoen skal ske ved indbetaling af kontanter eller ved overførsel fra en anden konto eller et andet depot.
 2. Stk. 2.
  Udlodning fra aktiesparekontoen skal ske ved udbetaling af kontanter eller ved overførsel til en anden konto eller et andet depot.

Overførsel til andet institut

 1. § 11
  Ved overførsel af aktiesparekontoen til et andet institut, der omfattes af § 3, anses aktiesparekontoen for videreført, som var den oprindelig etableret i det modtagende institut.
 2. Stk. 2.
  Det afgivende institut skal i forbindelse med overførslen af aktiesparekontoen afgive oplysninger til det modtagende institut, som gør det modtagende institut i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lov. Herunder skal følgende oplyses:
  1. 1) Aktiesparekontoens værdi ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.
  2. 2) Negativ skat til fremførsel ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.
  3. 3) Skat vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.
  4. 4) Indkomstperiodens udlodninger.
  5. 5) Indkomstperiodens indskud.
  6. 6) Indkomstperiodens betalte og refunderede skat.
  7. 7) Indkomstperiodens betalte afgift.
  8. 8) Afgift vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.
 3. Stk. 3.
  Har aktiesparekontoens ejer været fuldt og begrænset skattepligtig i forskellige perioder i det kalenderår, overførslen foretages, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, afgives for hver indkomstperiode.

Lukning

 1. § 12
  Ved lukning af aktiesparekontoen anses aktiesparekontoens værdier for udloddet til ejeren pr. lukningsdagen.
 2. Stk. 2.
  Dør aktiesparekontoens ejer, anses aktiesparekontoen for lukket pr. dødsdagen.

Kapitel 2 Beskatning

Fuldt skattepligtige

 1. § 13
  Beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem værdien af alle aktiver på aktiesparekontoen ved indkomstperiodens slutning og aktivernes værdi ved indkomstperiodens begyndelse med fradrag af indkomstperiodens indskud på aktiesparekontoen og med tillæg af indkomstperiodens udlodninger, jf. dog stk. 2. Værdien reduceres med et eventuelt negativt indestående på indlånskontoen ved indkomstperiodens udløb.
 2. Stk. 2.
  Positiv og negativ skat indgår ikke i værdien efter stk. 1. Skat, der er betalt eller indeholdt i løbet af indkomstperioden, anses for en udlodning. Skat, der er refunderet på aktiesparekontoen i løbet af indkomstperioden, anses for et indskud.
 1. § 14
  Der beregnes en skat på 17 pct. af beskatningsgrundlaget opgjort efter § 13.
 1. § 15
  Er beskatningsgrundlaget efter § 13 negativt, beregnes en negativ skat.
 2. Stk. 2.
  Den negative skat kan med tillæg af negativ skat efter § 18, stk. 3, fradrages i skat efter denne lov for andre indkomstperioder i samme kalenderår. En herefter resterende negativ skat fremføres til fradrag i skat efter denne lov for efterfølgende kalenderår. Fradraget skal ske i det tidligst mulige kalenderår.

Begrænset skattepligtige

 1. § 16
  Er ejeren af aktiesparekontoen begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, skal der til beskatningsgrundlaget alene medregnes udbytter, jf. ligningslovens § 16 A, af aktier m.v. i danske selskaber m.v.
 2. Stk. 2.
  §§ 13, 14 og 18 gælder ikke for begrænset skattepligtige.
 3. Stk. 3.
  Der betales en skat på 15 pct. Af beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 1 med fradrag for omkostninger på aktiesparekontoen, der er medgået til modtagelse af udbyttet.
 4. Stk. 4.
  Aktiesparekontoens ejer skal informere instituttet om sin skattemæssige status, senest 30 dage efter at den skattemæssige status er skiftet til begrænset skattepligtig eller til fuld skattepligtig. Ejeren skal indsende en bekræftelse fra told- og skatteforvaltningen på skiftet af skattemæssig status, når bekræftelsen foreligger.

Indkomstperiode

 1. § 17
  Indkomstperioden følger kalenderåret.
 2. Stk. 2.
  I kalenderår, hvor beskatning efter § 13 indtræder eller ophører, er indkomstperioden den del af kalenderåret, hvor beskatning skal ske efter § 13.
 3. Stk. 3.
  I kalenderår, hvor beskatning efter § 16 indtræder eller ophører, er indkomstperioden den del af kalenderåret, hvor beskatning skal ske efter § 16.
 4. Stk. 4.
  I kalenderår, hvor aktiesparekontoens ejer beskattes efter både § 13 og § 16, anses perioderne med beskatning efter henholdsvis § 13 og § 16 for separate indkomstperioder.

Lempelse for udenlandsk skat

 1. § 18
  Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, der er opkrævet af indkomst fra kilder dér, kan fradrages i skatten efter § 14. Fradraget kan dog højst udgøre 17 pct. Af indkomsten fra den pågældende stat, Færøerne eller Grønland, som medregnes til beskatningsgrundlaget efter § 13, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Er der indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, skal der ikke gives fradrag for et større skattebeløb end det, som denne stat, Færøerne eller Grønland efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære.
 3. Stk. 3.
  Er fradraget for udenlandsk skat større end skatten efter § 14, kan den del af den fradragsberettigede udenlandske skat, som ikke kan fradrages i årets skat, fremføres som negativ skat efter § 15, stk. 2.

Indkomstopgørelsen

 1. § 19
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, aktieindkomsten og CFC-indkomsten bortses fra afkast på aktiesparekontoen.

Kapitel 3 Administration af aktiesparekontoen

Skattens betaling m.v.

 1. § 20
  Instituttet skal indbetale skat, jf. § 14 og § 16, stk. 3, og eventuel afgift, jf. § 9, stk. 3, 2. pkt., til told- og skatteforvaltningen. Skat og afgift for et kalenderår forfalder til betaling den 22. januar efter kalenderårets udløb.
 1. § 21
  Instituttet skal hæve skat og afgift på aktiesparekontoen, selv om der ikke måtte være dækning på den indlånskonto, der er knyttet til aktiesparekontoen.
 2. Stk. 2.
  Instituttet skal hæve skatten og en eventuel afgift 1 uge før forfaldsdagen. Instituttet skal senest 8 uger efter betalingen underrette den skattepligtige om beløbet og om grundlaget herfor. Er kontoen overtrukket, skal aktiesparekontoens ejer samtidig have underretning fra instituttet om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.
 3. Stk. 3.
  Ved lukning af aktiesparekontoen skal instituttet tilbageholde kalenderårets og tidligere års ikke betalte skat og afgift efter denne lov.
 1. § 22
  Forhøjer eller nedsætter told- og skatteforvaltningen skat eller eventuel afgift efter udløbet af fristen i § 20, forfalder beløbet 14 dage efter forvaltningens afgørelse.
 1. § 23
  Foretager instituttet indberetning om rettelse af en tidligere indberettet skat eller afgift efter udløbet af fristen i § 20, forfalder den nye skat og afgift på dagen for indberetningen af rettelsen, hvis der er tale om en forhøjelse. Er der tale om en nedsættelse, forfalder tilbagebetalingskravet 14 dage efter indberetningen.
 1. § 24
  Falder forfaldsdagen efter §§ 20, 22 eller 23 på en banklukkedag, udskydes forfaldsdagen til førstkommende bankdag.
 1. § 25
  Skat og afgift efter denne lov betales af midler på aktiesparekontoen.
 2. Stk. 2.
  For meget betalt skat og afgift efter denne lov, der refunderes, indgår på aktiesparekontoen.

Kontrol og klage

 1. § 26
  Told- og skatteforvaltningen kontrollerer institutternes opgørelser af den beregnede skat og afgift og grundlaget herfor.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge institutterne inden for en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som told- og skatteforvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelserne og grundlaget herfor efter stk. 1.
 1. § 27
  Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om ændring af instituttets opgjorte beskatnings- og afgiftsgrundlag eller den beregnede skat og afgift. Afgørelsen meddeles til aktiesparekontoens ejer med kopi til instituttet.
 2. Stk. 2.
  Aktiesparekontoens ejer kan klage over instituttets opgjorte skat og eventuelle afgift og grundlaget herfor. Klagen skal være vedlagt den underretning, som ejeren har modtaget fra instituttet efter § 21, stk. 2, 2. pkt. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter ejeren mener at skatten eller afgiften er opgjort forkert. Instituttets eventuelle kommentarer hertil skal vedlægges.
 3. Stk. 3.
  Klage over en afgørelse efter stk. 1 eller over instituttets opgjorte skat eller afgift efter stk. 2 skal indbringes for Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Indbringelsen skal ske senest 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen efter stk. 1 eller underretningen efter stk. 2.
 1. § 28
  Skatteministeren kan fastsætte regler om lovens administration.

Kapitel 4 Straffebestemmelser

 1. § 29
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til brug for skattekontrollen,
  2. 2) undlader at påse overholdelse af reglerne i §§ 5-9,
  3. 3) undlader at afgive oplysninger efter § 11, stk. 2, til det modtagende institut,
  4. 4) undlader at afgive oplysninger efter § 16, stk. 4, eller
  5. 5) undlader at afgive oplysninger efter § 26, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 1. § 30
  I sager om overtrædelse af § 29 kan told- og skatteforvaltningen i et bødeforelæg tilkendegive den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale den i bødeforelægget angivne bøde.
 2. Stk. 2.
  Retsplejelovens § 752, stk. 1, om, at en sigtet ikke har pligt til at udtale sig, skal iagttages i sager efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Retsplejelovens § 834 om indholdet af et anklageskrift finder anvendelse på tilkendegivelsen efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Vedtager den sigtede bøden, bortfalder videre strafferetlig forfølgning. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.
 5. Stk. 5.
  Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 31
  I sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan der gennemføres ransagning i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.

 1. § 32
  Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
 2. Stk. 2.
  § 20 finder ikke anvendelse for kalenderårene 2019-2022. Skat og eventuel afgift for disse kalenderår skal indbetales af instituttet til told- og skatteforvaltningen med forfaldsdag den 22. februar efter kalenderårets udløb.
 3. Stk. 3.
  Forfaldstidspunkterne i § 23 finder ikke anvendelse ved indberetning om rettelse af tidligere indberettet skat eller afgift for kalenderårene 2019-2022. Beløb, der skal betales som følge af sådanne rettelser, forfalder 30 dage efter indberetningen af rettelsen.
 4. Stk. 4.
  Falder forfaldsdagen efter stk. 2 eller 3 på en banklukkedag, udskydes forfaldsdagen til førstkommende bankdag.
 1. § 33
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.