Aktiesparekontoloven § 27

  1. § 27
    Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om ændring af instituttets opgjorte beskatnings- og afgiftsgrundlag eller den beregnede skat og afgift. Afgørelsen meddeles til aktiesparekontoens ejer med kopi til instituttet.
  2. Stk. 2.
    Aktiesparekontoens ejer kan klage over instituttets opgjorte skat og eventuelle afgift og grundlaget herfor. Klagen skal være vedlagt den underretning, som ejeren har modtaget fra instituttet efter § 21, stk. 2, 2. pkt. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter ejeren mener at skatten eller afgiften er opgjort forkert. Instituttets eventuelle kommentarer hertil skal vedlægges.
  3. Stk. 3.
    Klage over en afgørelse efter stk. 1 eller over instituttets opgjorte skat eller afgift efter stk. 2 skal indbringes for Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Indbringelsen skal ske senest 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen efter stk. 1 eller underretningen efter stk. 2.