Aktiesparekontoloven § 29

 1. § 29
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til brug for skattekontrollen,
  2. 2) undlader at påse overholdelse af reglerne i §§ 5-9,
  3. 3) undlader at afgive oplysninger efter § 11, stk. 2, til det modtagende institut,
  4. 4) undlader at afgive oplysninger efter § 16, stk. 4, eller
  5. 5) undlader at afgive oplysninger efter § 26, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.