Aktiesparekontoloven § 30

 1. § 30
  I sager om overtrædelse af § 29 kan told- og skatteforvaltningen i et bødeforelæg tilkendegive den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale den i bødeforelægget angivne bøde.
 2. Stk. 2.
  Retsplejelovens § 752, stk. 1, om, at en sigtet ikke har pligt til at udtale sig, skal iagttages i sager efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Retsplejelovens § 834 om indholdet af et anklageskrift finder anvendelse på tilkendegivelsen efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Vedtager den sigtede bøden, bortfalder videre strafferetlig forfølgning. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.
 5. Stk. 5.
  Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen.