Aktiesparekontoloven §§ 5-9

 1. § 5
  Følgende aktiver kan indgå på aktiesparekontoen:
  1. 1) Kontantindeståender på indlånskontoen.
  2. 2) Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Dette gælder dog ikke aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 4, 17, 17 A, 18, 19 eller 22 eller konvertible obligationer.
  3. 3) Investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20, stk. 2, eller § 21.
 2. Stk. 2.
  Aktier, aktieretter, tegningsretter og konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, kan erhverves på aktiesparekontoen.
 1. § 6
  Aktier m.v. på aktiesparekontoen, der ikke længere kan indgå på aktiesparekontoen, som følge af at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses for udloddet, den første dag efter at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 2. Stk. 2.
  Følgende aktier m.v., der ikke omfattes af stk. 1, anses for udloddet den 20. februar i året efter statusskiftet eller erhvervelsen, medmindre de forinden er afstået fra aktiesparekontoen:
  1. 1) Aktier m.v., der har skiftet status, så de ikke længere opfylder betingelserne for at indgå på aktiesparekontoen.
  2. 2) Aktier, aktieretter og tegningsretter, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, medmindre de erhvervede aktier m.v. i sig selv opfylder betingelserne i § 5, stk. 1.
  3. 3) Konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen.
 1. § 7
  Der kan ikke optages lån på aktiesparekontoen. Instituttet kan dog foretage hævning til betaling af skat, afgift, renter og omkostninger, selv om der ikke måtte være dækning på aktiesparekontoen.
 1. § 8
  Der kan ikke opnås positive renter eller forud fastsatte kurstillæg m.v. på et indestående på indlånskontoen.
 1. § 9
  Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 44.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2. Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
 2. Stk. 2.
  Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20.
 3. Stk. 3.
  Foretages indskud i strid med stk. 1, skal det overskydende beløb udloddes. Endvidere skal der betales en afgift på 3 pct. p.a. af det overskydende beløb. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke for indskud som nævnt i § 13, stk. 2, 3. pkt.