Ungdomsboligloven
Lov om støttede private ungdomsboliger

Kapitel 1 Lovens formål

 1. § 1
  Lovens formål er at fremme etablering af private ungdomsboliger til udlejning til unge uddannelsessøgende, herunder til udenlandske udvekslingsstuderende, i områder med stor koncentration af større uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 2 Ansøgning og tilsagn om tilskud

 1. § 2
  Økonomi- og erhvervsministeren kan give tilsagn om tilskud til bygherrer til etablering af støttede private ungdomsboliger ved
  1. 1) nybyggeri eller
  2. 2) ombygning af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse.
 2. Stk. 2.
  Der kan ikke ydes tilskud efter denne lov til etablering af boliger, hvortil der søges om støtte efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Der kan kun opnås tilsagn, hvis det enkelte byggeri indeholder mindst 20 boligenheder.
 4. Stk. 4.
  Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis de byggearbejder, som omfattes af tilsagnet, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet.
 5. Stk. 5.
  Tilsagnet kan ikke overdrages.
 6. Stk. 6.
  Tilskud efter stk. 1 kan ydes inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Uudnyttet bevillingsramme ved udgangen af et finansår kan videreføres til det følgende finansår inden for perioden 2004-2008.
 1. § 3
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om, at ungdomsboligbyggerier i visse geografiske områder har fortrinsret frem for andre ved fordeling af støtten, under hensyntagen til ungdomsboligbehovet i områderne, jf. § 1.
 1. § 4
  Tilsagn om tilskud efter § 2, stk. 1, meddeles de bygherrer, der ved en ansøgningsrunde godtgør at kunne etablere boliger med det lavest mulige tilskud pr. boligenhed under hensyntagen til bl.a. boligernes kvalitet, beliggenhed og huslejeniveau. Det er en forudsætning for tilsagn, at bygherren dokumenterer sin økonomiske soliditet.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til halvdelen af den gennemsnitlige anskaffelsesudgift for en almen ungdomsbolig.
 3. Stk. 3.
  Tilskud ydes som et engangsbeløb og udbetales, når kommunalbestyrelsen har godkendt byggeriet, jf. § 22, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Tilsagnet bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen, eller hvis der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse til byggeriet senest 4 år efter påbegyndelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at fristen på 9 måneder overskrides.
 1. § 5
  Tilsagnsmodtageren skal lade tinglyse deklaration på ejendommen om, at boligerne er omfattet af denne lov. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.
 1. § 6
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 2 og 4 nævnte forhold.
 2. Stk. 2.
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler for byggeriets udformning og boligernes størrelse. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at tilskuddet i ganske særlige tilfælde kan forhøjes.

Kapitel 3 Personkreds

 1. § 7
  Udlejeren skal udleje ledige boliger til unge uddannelsessøgende.
 2. Stk. 2.
  Udvekslingsstudenter har fortrinsret til 10 pct. af de ledige boliger pr. år. Økonomi- og erhvervsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at udvekslingsstudenter har fortrinsret til mere end 10 pct. af boligerne.
 3. Stk. 3.
  Husstande med mere end 1 person har fortrinsret til 2-rums-boliger.
 4. Stk. 4.
  Udlejeren skal indgå aftale om, at der skal ske fælles anvisning af lejere til mindst 80 pct. af de ledige boliger pr. år. Der skal herunder indgås aftale om fælles anvisning af udvekslingsstudenter efter stk. 2. Boliger efter denne lov kan omfattes af den fælles anvisning, uanset om denne administreres af almene boligorganisationer eller af private.
 5. Stk. 5.
  Har udlejeren ikke fået anvist en lejer senest 3 uger efter, at den fælles anvisning har modtaget meddelelse om en ledig bolig, kan udlejeren leje ud til andre personer, der tilhører den berettigede personkreds, jf. stk. 1. Kan en bolig ikke udlejes til personer, der tilhører den berettigede personkreds, kan udlejeren leje ud til andre boligsøgende. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for, hvornår udlejeren kan leje ud til andre boligsøgende.
 6. Stk. 6.
  Ved permanente udlejningsvanskeligheder kan økonomi- og erhvervsministeren efter kommunalbestyrelsens indstilling i særlige tilfælde godkende, at dele af eller hele ejendommen ikke længere er omfattet af denne lov.
 1. § 8
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i § 7, stk. 4, nævnte forhold, herunder om, hvordan anvisning skal ske, hvis boligerne etableres i et område uden fælles anvisning.

Kapitel 4 Lejefastsættelse og -regulering samt særlige lejeretlige forhold

 1. § 9
  Økonomi- og erhvervsministeren godkender i tilsagnet en leje, der svarer til lejeniveauet for tilsvarende støttede almene ungdomsboliger under hensyntagen til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.
 2. Stk. 2.
  Den efter stk. 1 fastsatte leje kan reguleres en gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Lejeforhøjelsen kan ske alene ved meddelelse herom til lejeren.
 1. § 10
  Lejen efter § 9 kan forhøjes som følge af forbedringer efter § 58 i lov om leje. Forhøjelsen kan ikke reguleres efter § 9, stk. 2. Lejeforhøjelsen kan opkræves uanset størrelsen af den samlede leje efter forbedring. Lejeforhøjelsen kan ikke opkræves de første 10 år efter byggeriets ibrugtagning, medmindre lejen forhøjes som følge af forbedringer, der er påbudt efter anden lov, der er trådt i kraft efter ibrugtagningen.
 1. § 11
  Bestemmelserne i § 9 og § 10, stk. 1, 1. og 2. pkt., gælder for lejeaftaler indgået i de første 20 år efter byggeriets ibrugtagning. Ved genudlejning herefter fastsættes og reguleres lejen efter den på dette tidspunkt gældende lejelovgivning.
 1. § 12
  De i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsatte huslejenævn, jf. nævnte lovs kapitel VI, træffer afgørelse i tvister om lejefastsættelse og lejeregulering efter §§ 9 og 10. Huslejenævnet træffer i øvrigt afgørelse i tvister, hvor nævnet har kompetencen efter § 106 i lov om leje.
 1. § 13
  Udlejeren skal sikre, at boligerne til stadighed bebos af studieaktive uddannelsessøgende, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
 2. Stk. 2.
  Såfremt lejeren har afsluttet sin uddannelse, skal udlejeren opsige lejeaftalen. Opsigelse efter afsluttet uddannelse kan under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelse kan endvidere udsættes, hvis boligen ikke umiddelbart kan genudlejes. Udlejeren kan herudover opsige en lejeaftale, hvis lejeren ikke har fremsendt nødvendige oplysninger om studieaktivitet senest 6 uger efter, at udlejeren har fremsendt skriftlig anmodning herom. Ved beregning af fristen ses bort fra juli og august måned.
 1. § 14
  Ved fremleje efter reglerne i lov om leje kan udlejeren, hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til boligerne efter § 7, stk. 1.
 1. § 15
  Ved bytte efter reglerne i lov om leje kan lejeren kun bytte med personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til boligerne efter § 7, stk. 1.
 1. § 16
  Reglerne om beboerrepræsentation i kapitel XI i lov om leje gælder tilsvarende for lejere af enkeltværelser etableret efter denne lov.
 1. § 17
  Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje finder ikke anvendelse for boliger etableret efter denne lov.
 1. § 18
  Ved lejeaftalens indgåelse skal udlejeren skriftligt oplyse lejeren om, at lejeforholdet er omfattet af denne lov.
 1. § 19
  Reglerne i §§ 9-18 kan ikke fraviges ved aftale.
 1. § 20
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i § 13 nævnte forhold.

Kapitel 5 Kommunernes tilsyn

 1. § 21
  Det er en forudsætning for meddelelse af tilsagn om tilskud, at kommunalbestyrelsen har påset, at det projekt, som der søges tilskud til, vil kunne godkendes i henhold til byggelovgivningen og planlovgivningen.
 1. § 22
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med byggeriet indtil byggeriets ibrugtagning og påser herunder, at udbud sker i den form, der kræves efter gældende regler.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen godkender det færdige byggeri, herunder at byggeriet er etableret i overensstemmelse med det i støttetilsagnet angivne. Ved godkendelsen påser kommunalbestyrelsen, at der på ejendommen er tinglyst den i § 5 nævnte deklaration. Kommunalbestyrelsen påser desuden, at udlejeren har indgået en aftale om fælles anvisning, jf. § 7, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Bygherren skal stille ønskede oplysninger om byggeriet til rådighed for kommunalbestyrelsen.
 1. § 23
  Efter boligernes ibrugtagning påser kommunalbestyrelsen,
  1. 1) at udlejeren til stadighed har en aftale om fælles anvisning af boligerne, jf. § 7, stk. 4,
  2. 2) at boligerne udlejes til og til stadighed bebos af den berettigede personkreds, jf. § 7, stk. 1-3, § 13 og § 15, og
  3. 3) ved udlejning til andre end den berettigede personkreds, at betingelserne efter § 7, stk. 5 og 6, er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Udlejeren skal stille ønskede oplysninger om de i stk. 1 nævnte forhold til rådighed for kommunalbestyrelsen.
 1. § 24
  Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 21-23 nævnte forhold.

Kapitel 6 Klageadgang, straffebestemmelser og tilbagebetaling

 1. § 25
  Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Klager over afgørelser om tilsagn om tilskud i henhold til § 2, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, som indebærer afslag, kan påklages til Klagenævnet for Udbud, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for domstolene, før klagenævnets afgørelse foreligger.
 3. Stk. 3.
  Klage efter stk. 2 kan indgives af bygherrer, der søger om tilskud, jf. § 4, stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Klager over afgørelser truffet efter § 2, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, har ikke opsættende virkning.
 5. Stk. 5.
  Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Når særlige grunde taler derfor, kan Klagenævnet for Udbud se bort fra overskridelsen af klagefristen.
 6. Stk. 6.
  Klagenævnet for Udbuds afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Finder indbringelse ikke sted inden for tidsfristen, er klagenævnets afgørelse endelig.
 1. § 26
  Med bøde straffes den udlejer, som
  1. 1) udlejer boligerne i strid med reglerne i § 7,
  2. 2) afkræver en lejer en højere leje end tilladt efter reglerne i §§ 9 og 10,
  3. 3) i strid med § 13, stk. 2, undlader at opsige en lejer eller
  4. 4) i strid med § 15 undlader at modsætte sig bytte.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 27
  Tilsidesætter tilskudsmodtagerne vilkårene for tilsagnet eller reglerne i denne lov eller i administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov, kan økonomi- og erhvervsministeren kræve tilskuddet helt eller delvis tilbagebetalt.

Kapitel 7 Ikrafttræden

 1. § 28
  Loven træder i kraft den 1. januar 2003.
 2. Stk. 2.
  Der kan ikke opnås tilsagn om tilskud til byggerier, hvortil der er givet byggetilladelse før den 1. januar 2003.
 1. § 29
  I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, foretages følgende ændring: