Ungdomsboligloven §§ 9-18

 1. § 9
  Økonomi- og erhvervsministeren godkender i tilsagnet en leje, der svarer til lejeniveauet for tilsvarende støttede almene ungdomsboliger under hensyntagen til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.
 2. Stk. 2.
  Den efter stk. 1 fastsatte leje kan reguleres en gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Lejeforhøjelsen kan ske alene ved meddelelse herom til lejeren.
 1. § 10
  Lejen efter § 9 kan forhøjes som følge af forbedringer efter § 58 i lov om leje. Forhøjelsen kan ikke reguleres efter § 9, stk. 2. Lejeforhøjelsen kan opkræves uanset størrelsen af den samlede leje efter forbedring. Lejeforhøjelsen kan ikke opkræves de første 10 år efter byggeriets ibrugtagning, medmindre lejen forhøjes som følge af forbedringer, der er påbudt efter anden lov, der er trådt i kraft efter ibrugtagningen.
 1. § 11
  Bestemmelserne i § 9 og § 10, stk. 1, 1. og 2. pkt., gælder for lejeaftaler indgået i de første 20 år efter byggeriets ibrugtagning. Ved genudlejning herefter fastsættes og reguleres lejen efter den på dette tidspunkt gældende lejelovgivning.
 1. § 12
  De i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsatte huslejenævn, jf. nævnte lovs kapitel VI, træffer afgørelse i tvister om lejefastsættelse og lejeregulering efter §§ 9 og 10. Huslejenævnet træffer i øvrigt afgørelse i tvister, hvor nævnet har kompetencen efter § 106 i lov om leje.
 1. § 13
  Udlejeren skal sikre, at boligerne til stadighed bebos af studieaktive uddannelsessøgende, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
 2. Stk. 2.
  Såfremt lejeren har afsluttet sin uddannelse, skal udlejeren opsige lejeaftalen. Opsigelse efter afsluttet uddannelse kan under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelse kan endvidere udsættes, hvis boligen ikke umiddelbart kan genudlejes. Udlejeren kan herudover opsige en lejeaftale, hvis lejeren ikke har fremsendt nødvendige oplysninger om studieaktivitet senest 6 uger efter, at udlejeren har fremsendt skriftlig anmodning herom. Ved beregning af fristen ses bort fra juli og august måned.
 1. § 14
  Ved fremleje efter reglerne i lov om leje kan udlejeren, hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til boligerne efter § 7, stk. 1.
 1. § 15
  Ved bytte efter reglerne i lov om leje kan lejeren kun bytte med personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til boligerne efter § 7, stk. 1.
 1. § 16
  Reglerne om beboerrepræsentation i kapitel XI i lov om leje gælder tilsvarende for lejere af enkeltværelser etableret efter denne lov.
 1. § 17
  Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje finder ikke anvendelse for boliger etableret efter denne lov.
 1. § 18
  Ved lejeaftalens indgåelse skal udlejeren skriftligt oplyse lejeren om, at lejeforholdet er omfattet af denne lov.