Ungdomsboligloven § 2

 1. § 2
  Økonomi- og erhvervsministeren kan give tilsagn om tilskud til bygherrer til etablering af støttede private ungdomsboliger ved
  1. 1) nybyggeri eller
  2. 2) ombygning af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse.
 2. Stk. 2.
  Der kan ikke ydes tilskud efter denne lov til etablering af boliger, hvortil der søges om støtte efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Der kan kun opnås tilsagn, hvis det enkelte byggeri indeholder mindst 20 boligenheder.
 4. Stk. 4.
  Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis de byggearbejder, som omfattes af tilsagnet, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet.
 5. Stk. 5.
  Tilsagnet kan ikke overdrages.
 6. Stk. 6.
  Tilskud efter stk. 1 kan ydes inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Uudnyttet bevillingsramme ved udgangen af et finansår kan videreføres til det følgende finansår inden for perioden 2004-2008.