Ungdomsboligloven § 9

  1. § 9
    Økonomi- og erhvervsministeren godkender i tilsagnet en leje, der svarer til lejeniveauet for tilsvarende støttede almene ungdomsboliger under hensyntagen til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.
  2. Stk. 2.
    Den efter stk. 1 fastsatte leje kan reguleres en gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Lejeforhøjelsen kan ske alene ved meddelelse herom til lejeren.