Ungdomsboligloven § 22

  1. § 22
    Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med byggeriet indtil byggeriets ibrugtagning og påser herunder, at udbud sker i den form, der kræves efter gældende regler.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen godkender det færdige byggeri, herunder at byggeriet er etableret i overensstemmelse med det i støttetilsagnet angivne. Ved godkendelsen påser kommunalbestyrelsen, at der på ejendommen er tinglyst den i § 5 nævnte deklaration. Kommunalbestyrelsen påser desuden, at udlejeren har indgået en aftale om fælles anvisning, jf. § 7, stk. 4.
  3. Stk. 3.
    Bygherren skal stille ønskede oplysninger om byggeriet til rådighed for kommunalbestyrelsen.