Ungdomsboligloven §§ 21-23

 1. § 21
  Det er en forudsætning for meddelelse af tilsagn om tilskud, at kommunalbestyrelsen har påset, at det projekt, som der søges tilskud til, vil kunne godkendes i henhold til byggelovgivningen og planlovgivningen.
 1. § 22
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med byggeriet indtil byggeriets ibrugtagning og påser herunder, at udbud sker i den form, der kræves efter gældende regler.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen godkender det færdige byggeri, herunder at byggeriet er etableret i overensstemmelse med det i støttetilsagnet angivne. Ved godkendelsen påser kommunalbestyrelsen, at der på ejendommen er tinglyst den i § 5 nævnte deklaration. Kommunalbestyrelsen påser desuden, at udlejeren har indgået en aftale om fælles anvisning, jf. § 7, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Bygherren skal stille ønskede oplysninger om byggeriet til rådighed for kommunalbestyrelsen.
 1. § 23
  Efter boligernes ibrugtagning påser kommunalbestyrelsen,
  1. 1) at udlejeren til stadighed har en aftale om fælles anvisning af boligerne, jf. § 7, stk. 4,
  2. 2) at boligerne udlejes til og til stadighed bebos af den berettigede personkreds, jf. § 7, stk. 1-3, § 13 og § 15, og
  3. 3) ved udlejning til andre end den berettigede personkreds, at betingelserne efter § 7, stk. 5 og 6, er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Udlejeren skal stille ønskede oplysninger om de i stk. 1 nævnte forhold til rådighed for kommunalbestyrelsen.