Ungdomsboligloven § 4

 1. § 4
  Tilsagn om tilskud efter § 2, stk. 1, meddeles de bygherrer, der ved en ansøgningsrunde godtgør at kunne etablere boliger med det lavest mulige tilskud pr. boligenhed under hensyntagen til bl.a. boligernes kvalitet, beliggenhed og huslejeniveau. Det er en forudsætning for tilsagn, at bygherren dokumenterer sin økonomiske soliditet.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til halvdelen af den gennemsnitlige anskaffelsesudgift for en almen ungdomsbolig.
 3. Stk. 3.
  Tilskud ydes som et engangsbeløb og udbetales, når kommunalbestyrelsen har godkendt byggeriet, jf. § 22, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Tilsagnet bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen, eller hvis der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse til byggeriet senest 4 år efter påbegyndelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at fristen på 9 måneder overskrides.