Vagtvirksomhedsloven
Lov om vagtvirksomhed

Lovens anvendelsesområde

 1. § 1
  Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved personer
  1. 1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang,
  2. 2) udfører værditransporter,
  3. 3) udøver beskyttelse af andre personer,
  4. 4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller
  5. 5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.
 2. Stk. 2.
  Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagtvirksomhed i det omfang, dette bestemmes af justitsministeren.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde anvendelse på en vagtvirksomhed.

Autorisation og godkendelse

 1. § 2
  Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil.
 2. Stk. 2.
  Personalet i en vagtvirksomhed skal være godkendt efter reglerne i § 7.
 3. Stk. 3.
  Kontrolcentraler, hvorfra der til politiet videregives alarminformationer fra anlæg som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4, skal være godkendt hertil, jf. § 9.

Betingelser for meddelelse af autorisation

 1. § 3
  Autorisation kan meddeles personer, der
  1. 1) har bopæl her i landet,
  2. 2) er fyldt 25 år,
  3. 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  4. 4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
  5. 5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,
  6. 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve vagtvirksomhed, jf. borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, og som
  7. 7) i øvrigt gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
 2. Stk. 2.
  Kravet i stk. 1 om bopæl i Danmark bortfalder i det omfang, dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.
 1. § 4
  Autorisation kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når de er registreret i aktieselskabs-registeret og direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-3, jf. stk. 2, og direktørerne og alle bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4-7. Der kan endvidere under tilsvarende betingelser meddeles autorisation til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner. Udenlandske selskaber m.v. af den art, som er nævnt i 1. og 2. pkt., kan meddeles autorisation, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.
 2. Stk. 2.
  Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 14 dage foretage anmeldelse herom til den myndighed, der har meddelt autorisationen. Myndigheden afgør herefter, om autorisationen kan opretholdes. Såfremt myndigheden bestemmer, at autorisationen ikke kan opretholdes, finder bestemmelserne i §§ 15-17 anvendelse.

Autorisationens indhold

 1. § 5
  En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed efter § 1, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet. En autorisation meddeles i øvrigt på nærmere fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse.
 2. Stk. 2.
  Såfremt myndigheden bestemmer, at en autorisation ikke kan fornys, finder bestemmelserne i §§ 15-17 anvendelse.

Vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang

 1. § 6
  En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i virksomheden.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang.

Godkendelse af personalet

 1. § 7
  Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde for nærmere angivne grupper af ansatte.
 3. Stk. 3.
  Godkendelse af en ansættelse kan nægtes
  1. 1) under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, eller
  2. 2) såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Bestemmelser om vagtvirksomhed

 1. § 8
  Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om vagtvirksomhed, herunder om personalets uddannelse, uniformering og legitimation, samt krav til hunde, køretøjer og anden udrustning.

Alarminformationer til politiet

 1. § 9
  Alarminformationer fra overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg må kun videregives til politiet af personalet i en kontrolcentral, der er godkendt hertil. Når særlige politimæssige hensyn taler derfor, kan der gives tilladelse til, at alarminformationer fra overfaldsalarmeringsanlæg indføres direkte til politiet.

Bestemmelser om kontrolcentraler

 1. § 10
  Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godkendelse af kontrolcentraler efter § 9 samt bestemmelser om indretningen og driften af kontrolcentraler. Der kan herunder fastsættes bestemmelser om personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende forholdsregler inden videregivelse af alarminformationen til politiet.

Bestemmelser om alarmeringsanlæg

 1. § 11
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod anvendelse af indbrudsvarslingsanlæg samt bestemte typer af overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om typegodkendelsesordning for overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg.

Betalingsbestemmelser

 1. § 12
  For autorisation af en vagtvirksomhed betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation betales 3.000 kr.
 2. Stk. 2.
  For udstedelse af personlegitimationskort betales 300 kr.
 1. § 12 a
  For godkendelse af en kontrolcentral betales ved godkendelsen 5.000 kr. og derefter hvert år 2.000 kr.
 2. Stk. 2.
  I tilfælde af gentagne fejlalarmeringer kan politidirektøren i den politikreds, hvortil alarminformationen videregives, efter at have meddelt en advarsel pålægge kontrolcentralen at betale 500 kr. for hver fejlalarmering.

Lovens administration

 1. § 13
  Autorisation til at udøve vagtvirksomhed samt godkendelse af kontrolcentraler og personalet i en vagtvirksomhed meddeles af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgningers udformning.

Tilbagekaldelse og bortfald af autorisationer m.v.

 1. § 14
  En autorisation og en godkendelse af en ansættelse i en vagtvirksomhed kan tilbagekaldes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, såfremt autorisationens indehaver eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller godkendelsen eller af bestemmelser fastsat i henhold til loven. Det samme gælder, såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 7, § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, eller § 7, stk. 3, nr. 2, for meddelelse af autorisation eller godkendelse ikke længere er til stede. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.
 2. Stk. 2.
  En autorisation kan endvidere tilbagekaldes, såfremt betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, for meddelelse af autorisation ikke længere er til stede. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.
 3. Stk. 3.
  En afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen efter § 15, stk. 1 og 3, til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.
 1. § 15
  En afgørelse efter § 14, stk. 1, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter for retten efter reglerne om politisager.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om indbringelse af sagen for retten efter stk. 1 har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomheden. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
 3. Stk. 3.
  En afgørelse efter § 14, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes for retten i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve vagtvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at vagtvirksomheden ikke må drives under ankesagen.
 1. § 16
  En tilbagekaldelse af en autorisation eller en godkendelse efter denne lov kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis en tilbagekaldelse er sket indtil videre og en ansøgning om ophævelse afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 17
  En autorisation bortfalder, når autorisationens indehaver dør eller ophører med at opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-4.
 2. Stk. 2.
  Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt autorisationen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der er under rekonstruktionsbehandling, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, uden autorisation fortsætte vagtvirksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil seks måneder efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandling, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.
 1. § 18
  Justitsministeren fastsætter bestemmelser om tilbagekaldelse af en godkendelse af en kontrolcentral.

Kontrolbestemmelse

 1. § 19
  Politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til en vagtvirksomheds forretningslokaler, forretningsbøger og -papirer for at føre det nødvendige tilsyn med virksomhedens udøvelse.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 1. § 20
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder § 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 9 eller
  2. 2) overtræder vilkår eller forbud fastsat efter § 5 og § 6, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller på tilsvarende måde af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.
 1. § 21
  Loven træder i kraft den 1. januar 1987. Bestemmelserne i stk. 2 og § 13, stk. 2, træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan fastsætte overgangsregler vedrørende vagtvirksomhed, der udøves inden lovens ikrafttræden.
 1. § 22
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.