Vagtvirksomhedsloven § 20

  1. § 20
    Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
    1. 1) overtræder § 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 9 eller
    2. 2) overtræder vilkår eller forbud fastsat efter § 5 og § 6, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
  3. Stk. 3.
    Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller på tilsvarende måde af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.