Vagtvirksomhedsloven § 7

 1. § 7
  Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde for nærmere angivne grupper af ansatte.
 3. Stk. 3.
  Godkendelse af en ansættelse kan nægtes
  1. 1) under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, eller
  2. 2) såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.