Vagtvirksomhedsloven § 1

 1. § 1
  Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved personer
  1. 1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang,
  2. 2) udfører værditransporter,
  3. 3) udøver beskyttelse af andre personer,
  4. 4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller
  5. 5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.
 2. Stk. 2.
  Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagtvirksomhed i det omfang, dette bestemmes af justitsministeren.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde anvendelse på en vagtvirksomhed.