Vagtvirksomhedsloven § 13

  1. § 13
    Autorisation til at udøve vagtvirksomhed samt godkendelse af kontrolcentraler og personalet i en vagtvirksomhed meddeles af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgningers udformning.