Vagtvirksomhedsloven § 16

  1. § 16
    En tilbagekaldelse af en autorisation eller en godkendelse efter denne lov kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis en tilbagekaldelse er sket indtil videre og en ansøgning om ophævelse afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.