Vækstfremmerafgiftsloven
Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

 1. § 1
  Der betales afgift til statskassen af antibiotika og vækstfremmende stoffer, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Afgiften udgør for:
 2. Stk. 2.
  Af andre antibiotika og vækstfremmende stoffer end de i stk. 1 nævnte, som anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer, betales afgift efter den sats, der gælder for et tilsvarende antibiotikum eller vækstfremmende stof som nævnt i stk. 1 med et tilsvarende tilladt maksimalt indhold i fuldfoderet.

1) Zinkbacitracin 100 øre/g. 2) Spiramycin 100 øre/g. 3) Virginiamycin 100 øre/g. 4) Flavofosfolipol 250 øre/g. 5) Tylosinfosfat 125 øre/g. 6) Monensin natrium 100 øre/g. 7) Salinomycin natrium 83 øre/g. 8) Avilamycin 125 øre/g. 9) Carbadox 100 øre/g. 10) Olaquindox 100 øre/g.

Registrerede virksomheder

 1. § 2
  Den, der fremstiller de i § 1 nævnte tilsætningsstoffer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der fra udlandet med henblik på salg modtager de i § 1 nævnte tilsætningsstoffer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Der udstedes et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.
 1. § 3
  Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

 1. § 4
  Afgiftsperioden er måneden.
 1. § 5
  Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde af de i § 1 nævnte antibiotika og vækstfremmende stoffer, der er udleveret fra virksomheden i perioden.
 2. Stk. 2.
  Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.
 3. Stk. 3.
  Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 6
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages
  1. 1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 3,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og
  4. 4) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

 1. § 7
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.
 1. § 8
  Told- og skatteforvaltningen kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 2, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, der er omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 2. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 16, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1.

Regnskabsbestemmelser

 1. § 9
  Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.
 2. Stk. 2.
  Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

 1. § 10
  Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 1. § 11
  (Ophævet)
 1. § 12
  (Ophævet)
 1. § 13
  Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
 1. § 14
  (Ophævet)

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

 1. § 15
  Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 3 og 7. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 16 tilsvarende anvendelse.
 1. § 16
  I andre tilfælde end de i § 15 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 3 og 7. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 3. Stk. 3.
  For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelserne i § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Dækningsafgift

 1. § 17
  Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  På varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 16, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Afgiften betales efter afgiftssatserne i § 1 på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.
 5. Stk. 5.
  Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, betales der for forblandinger en afgift på 25 kr. pr. kg, for tilskudsfoder en afgift på 10 kr. pr. kg og for fuldfoder en afgift på 5 kr. pr. kg.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i §§ 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse på dækningsafgiften.

Varer, der medbringes fra udlandet

 1. § 18
  Bestemmelserne i § 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer afgiftspligtige varer eller varer med indhold af afgiftspligtige bestanddele fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

Kontrolbestemmelser

 1. § 19
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.
 5. Stk. 5.
  Leverandører af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.
 8. Stk. 8.
  I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 1. § 20
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 21
  Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

 1. § 22
  Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet ved fjernsalg sælger varer, der er afgiftspligtige efter § 1, eller varer som nævnt i § 17, stk. 1, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige vægt som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. For de i § 17, stk. 1, nævnte varer finder § 17, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse.
 1. § 23
  Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.
 2. Stk. 2.
  Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder §§ 6-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., tilsvarende anvendelse.
 1. §§ 24-27
  (Ophævet)
 1. § 28
  Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 16, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 1. § 29
  Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

 1. § 30
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
  2. 2) overtræder § 2, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 eller 2, § 16, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 2-5, § 22, 1. pkt., og § 32, stk. 4-7,
  3. 3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 8, stk. 2,
  4. 4) undlader at efterkomme et i medfør af § 16, stk. 4, 1. pkt., meddelt påbud,
  5. 5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 13 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller
  6. 6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 31
  Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 32
  Loven træder i kraft den 1. september 1998. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 1. august 1998.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. september 1998 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning, medbringes eller modtages fra udlandet.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen senest den 15. august 1998.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer og af varer, som har et indhold af afgiftspligtige bestanddele, den 1. september 1998. Såfremt lagerbeholdningen af sidstnævnte varer har et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 1 kg eller derover, skal virksomhederne indsende opgørelsen over denne lagerbeholdning til told- og skatteforvaltningen senest den 15. september 1998. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.
 5. Stk. 5.
  Virksomheder, der med henblik på videresalg eller anvendelse den 1. september 1998 har en lagerbeholdning af afgiftspligtige varer på 1 kg eller derover eller af varer, som har et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 1 kg eller derover, skal senest den 15. september 1998 til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.
 6. Stk. 6.
  Andre virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning af afgiftspligtige varer på 1 kg eller derover eller af varer, som har et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 1 kg eller derover, og som er indkøbt efter lovforslagets fremsættelse, skal senest den 15. september 1998 til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning af de nævnte varer ved lovens ikrafttræden.
 7. Stk. 7.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 4-6, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp.
 8. Stk. 8.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal senest den 30. september 1998 indbetale afgift af den i stk. 4 nævnte lagerbeholdning af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, til told- og skatteforvaltningen.
 9. Stk. 9.
  Virksomheder, der er omfattet af stk. 5 eller 6, skal senest den 30. september 1998 indbetale afgift af den i stk. 5 og 6 nævnte lagerbeholdning til told- og skatteforvaltningen.
 10. Stk. 10.
  Betales afgift efter stk. 8 eller 9 ikke rettidigt, finder lovens § 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
 1. § 33
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.