Vækstfremmerafgiftsloven § 23

  1. § 23
    Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.
  2. Stk. 2.
    Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder §§ 6-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., tilsvarende anvendelse.