Vækstfremmerafgiftsloven § 17

 1. § 17
  Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  På varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 16, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Afgiften betales efter afgiftssatserne i § 1 på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.
 5. Stk. 5.
  Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, betales der for forblandinger en afgift på 25 kr. pr. kg, for tilskudsfoder en afgift på 10 kr. pr. kg og for fuldfoder en afgift på 5 kr. pr. kg.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i §§ 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse på dækningsafgiften.