Innovationsloven
Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Kapitel 1 Formål

 1. § 1
  Formålet med denne lov er at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at
  1. 1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,
  2. 2) styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne,
  3. 3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder nonfoodprodukter, med højt innovationsindhold,
  4. 4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser,
  5. 5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret, og
  6. 6) styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner.
 1. § 2
  Miljø- og fødevareministeren kan under iagttagelse af procedurerne i denne lov iværksætte særlige initiativer for at styrke innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.

Kapitel 2 Fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

 1. § 3
  Miljø- og fødevareministeren nedsætter et innovationsudvalg for fødevaresektoren (Innovationsudvalget).
 2. Stk. 2.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter inden for følgende områder:
  1. 1) Den primære jordbrugssektor.
  2. 2) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur.
  3. 3) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter.
  4. 4) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter.
  5. 5) Den primære jordbrugssektor i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter (integrerede projekter).
  6. 6) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur, i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter (integrerede projekter).
 3. Stk. 3.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter omfattet af stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til generiske kampagner og testmarkedsføring.
 1. § 4
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om Innovationsudvalgets sammensætning og udpegning af suppleanter for udvalgsmedlemmerne.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter nærmere regler for Innovationsudvalgets arbejde, herunder forretningsorden og sekretariatsbetjening af udvalget.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om, at Innovationsudvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på udvalgets vegne.
 4. Stk. 4.
  Ministeren udnævner en formand og en næstformand for Innovationsudvalget. Formand og næstformand er medlemmer af udvalget.
 1. § 5
  Miljø- og fødevareministeren eller Innovationsudvalget kan indhente rådgivning fra sagkyndige vedrørende de i § 3 nævnte projekter.
 2. Stk. 2.
  Innovationsudvalget er rådgivende for ministeren med hensyn til den samlede indsats inden for lovens områder, herunder rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af temaer, jf. § 11, stk. 1.
 1. §§ 6-9
  (Ophævet)

Kapitel 3 Fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug m.v.

 1. § 10
  Miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion.
 2. Stk. 2.
  Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af økologiske projekter vedrørende innovation og udvikling med hovedsageligt kommercielt sigte samt til økologiske forskningsprojekter behandles efter reglerne i kapitel 2.
 3. Stk. 3.
  I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af udviklingsprojekter vedrørende økologisk produktion inden for jordbrug, jf. stk. 1, indhenter ministeren en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 5 i økologiloven.

Kapitel 4 Fællesbestemmelser

 1. § 11
  Miljø- og fødevareministeren kan udmelde særlige temaer for projekter, der kan opnå tilskud inden for lovens område. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om
  1. 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til med henblik på at fremme de i loven nævnte formål,
  2. 2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, herunder at tilskudsmodtagere skal deltage i en ekstern evaluering af projektet, hvis de udpeges hertil,
  3. 3) hvem der kan opnå tilskud,
  4. 4) tilskudsprocent, jf. dog § 12,
  5. 5) særlige tilskudsmuligheder for små og mellemstore virksomheder og
  6. 6) særlige tilskudsmuligheder vedrørende etablering af innovationsklynger og dannelse af netværk.
 1. § 12
  Tilskud til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder, kan maksimalt udgøre henholdsvis 45 pct. og 35 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt. Gennemføres projektet som et samarbejdsprojekt, hvori deltager andre små og mellemstore virksomheder eller andre virksomheder (store virksomheder) eller forskningsinstitutioner, kan der til små virksomheder ydes tilskud på maksimalt 60 pct. og til mellemstore virksomheder maksimalt 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende samarbejdsprojekt.
 2. Stk. 2.
  Tilskud til andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan ydes, såfremt der er tale om projekter, der gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder eller i samarbejde med forsknings- og forsøgsinstitutioner. Tilskuddet til disse virksomheder kan udgøre maksimalt 40 pct. af meromkostningerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan ydes tilskud til projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder. Tilskud til forsknings- og forsøgsinstitutioner kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne.
 4. Stk. 4.
  Tilskud vedrørende aktiviteter i henhold til kapitel 3 kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne, jf. dog stk. 1 og stk. 2.
 5. Stk. 5.
  De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.
 1. § 13
  Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Denne tidsfrist kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.
 3. Stk. 3.
  Tilskud kan ydes til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, efter at tilsagn om tilskud er givet.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til ansøgers eget arbejde.
 6. Stk. 6.
  Ministeren fastsætter nærmere regler om, at en fast andel af de direkte projektudgifter kan ydes i tilskud til indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsdriftsudgifter og administration m.v. i forbindelse med projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner.
 1. § 14
  Der kan afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings-, informations- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov, hvilket bl.a. kan omfatte
  1. 1) offentlig information om offentlige mærknings- og kvalitetsordninger,
  2. 2) evaluering og effektvurdering samt
  3. 3) fremme af kendskab til produktion af kvalitetsfødevarer og mangfoldighed i fødevareproduktionen.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan indhente rådgivning fra Innovationsudvalget vedrørende de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 5 Delegation og klageadgang

 1. § 15
  Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser truffet af Innovationsudvalget i henhold til kapitel 2 kan alene påklages til ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 1. § 15 a
  Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 6 Kontrol, tilsyn og tilbagebetaling m.v.

 1. § 16
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Den kontrollerende myndighed og personer, som er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til fiskerfartøjer, jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, som drives af en fysisk eller juridisk person, som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, som er særligt bemyndiget dertil, adgang til fiskerfartøjernes, jordbrugsbedrifternes eller andre virksomheders regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, som opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.
 3. Stk. 3.
  Den, der driver et fiskerfartøj, en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, jf. stk. 2, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.
 4. Stk. 4.
  Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte kontrol. Miljø- og fødevareministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 17
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis
  1. 1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
  2. 2) betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes,
  3. 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af § 16, stk. 2 og 3, samt regler udstedt efter § 16, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter regnet fra tilskuddets udbetaling med den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om beregningen af renter efter stk. 2.
 1. §§ 18-18 a
  (Ophævet)
 1. § 19
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at tilskud ydet i henhold til kapitel 2 skal tilbagebetales og forrentes på markedslignende vilkår, hvis projektets resultater udnyttes kommercielt.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at kravet om tilbagebetaling bortfalder for tilskud ydet til projektaktiviteter, der opbygger virksomheders innovationskompetence.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter en beløbsgrænse, under hvilken kravet om tilbagebetaling bortfalder.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at kravet om tilbagebetaling bortfalder for tilskud ydet til brancheorganisationer vedrørende rammeskabende aktiviteter, hvor resultaterne kommercialiseres af en bredere kreds, såfremt de rammeskabende aktiviteter ikke direkte medfører en målbar omsætningseffekt hos brancheorganisationen.
 1. § 20
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.
 1. § 21
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af tilskud efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget tilskud efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage tilskud efter anden lov.

Kapitel 7 Straffebestemmelser m.v.

 1. § 22
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,
  2. 2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,
  3. 3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven,
  4. 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,
  5. 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 16, stk. 2,
  6. 6) undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 16, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, som meddeles efter reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 23
  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
 2. Stk. 2.
  For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.

 1. § 24
  Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m. eller dele heraf, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt tidspunktet for ophævelse af § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999. De nævnte bestemmelser er dog fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovenes ophævelse.
 3. Stk. 3.
  Regler udstedt i medfør af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt § 4 i lov om jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.
 1. § 25
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.